(160) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie potrzeby opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Krosinka, związanego z budową sali gimnastycznej

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf