X sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 maja 2019 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych:
1) w sprawie wprowadzenia dodatkowych punktów do porządku obrad
2) w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
3) w sprawie zmiany zapisu regulaminu korzystania z Parku po Północnej Stronie Kanału Mosińskiego
4) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku po Północnej Stronie Kanału Mosińskiego
5) w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina
6) w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 383 i 66, obręb Mieczewo
7) w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
8) w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego
9) w sprawie zdjęcia z porządku obrad dotychczasowych punktów: 11, 12, 13 i 14