Zarządzenie Nr 93/2003 z 13.III.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 marca 2003 r., Nr 63/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektu kładki dla pieszych na kanale Mosińskim we wsi Krosinko.
 
Zarządzenie nr 63/2003.pdf