Zarządzenie Nr 62/2003 z 6.III.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 marca 2003 r., Nr 62/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych z przeznaczeniem dla gabinetów Zastępców Burmistrza i Sekretarza Gminy.
 
Zarządzenie nr 62/2003.pdf