Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Mosina, 5 lutego 2019 r.
Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2018 r. Nr OŚ.00501.171.2018, na terenie Gminy Mosina, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r.

W trakcie trwania konsultacji złożone zostały propozycje, uwagi i opinie do uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie. Propozycje uwagi i opinie wraz z ich uwzględnieniem stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

O powyższych ustaleniach osoba wnosząca uwagi została poinformowana pismem z dnia 5 lutego 2019 r.


Załącznik: