Zarządzenie Nr 30/2003 z 30.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 stycznia 2003 r., Nr 30/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w Mosinie w ulicy Niemcewicza-Krasickiego.
 
Zarządzenie nr 30/2003.pdf