Zarządzenie Nr 2/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 2/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prace związane z utrzymaniem czystości w budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie przy ul. Dworcowej 3.

Zarządzenie nr 2/2003.pdf