Zarządzenie Nr 1/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 120/2003, w sprawie uzupełnienia Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/02 z 08.11.2002 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWLANEGO, WRAZ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, NOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO ŁĄCZNIE Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ ZLOKALIZOWANYCH W MOSINIE UL. MIESZKA"
 
Zarządzenie nr 1/2003.pdf