Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r. -po aktualizacji

Mosina, 31.10.2018 r.
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r. -po aktualizacji
Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
  1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  961,14 zł (miesięcznie).
  2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok i wynosi: 720,85 zł (miesięcznie).
  3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2017 r.-2/3 oraz stan na 30.09.2018 1/3- SIO) wynosi 354, w tym 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 381,68 zł (miesięcznie).
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2017 r.-2/3 oraz stan na 30.09.2018 r.-1/3 - SIO) wynosi 327, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego.
  6. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2018 r.:
a)uczeń przypisany do wagi P 60-1.295,73 zł (miesięcznie),
b)uczeń przypisany do wagi P 61-1.608,49 zł (miesięcznie),
c)uczeń przypisany do wagi P 55-4.244,63 zł (miesięcznie),
d)uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P 57  - 375,31 zł (miesięcznie),
e)uczeń przypisany do wagi P 43-335,10 zł (miesięcznie).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów są dokonywane w ustawowych terminach.
Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Rys