Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Cel konsultacji 
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Gminy Mosina.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 20.08.2018 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji: do 04.09.2018 roku.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji. 

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Mosina.

Forma i miejsce konsultacji
1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 04.09.2018 roku:
a) elektronicznie na adres e-mail: ewelina.waligorska@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) faxem na numer: 61 8 109 558,
d) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu.
2.  Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.
3.  Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r."
4.  Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.  

Załączniki:
1. Formularz konsultacji.
2. Roczny program współpracy.
3. Załącznik do Rocznego programu współpracy .