(1246) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania tłuczniem dołów w drodze stanowiącej łącznik między ul. Polną a ul. Mieszka I.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf