(1244) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy studni kanalizacyjnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf