(1184) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie podjęcia interwencji w sprawie braku wody, przygotowania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, pilnego podlania drzew i krzewów.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf