Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r.

Mosina, 26.02.2018 r.
 Ogłoszenieo podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2018 r.

Na podstawie art. 12 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
  1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina  wynosi:  976,74 zł (miesięcznie).
  2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok i wynosi: 732,55 zł (miesięcznie).
  3. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 352, w tym 14 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  4. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 372,64 zł (miesięcznie).
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 315, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie                 o potrzebie  kształcenia specjalnego.
  6. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2018 r.:
a) uczeń przypisany do wagi P 60-1.295,73 zł (miesięcznie),
b) uczeń przypisany do wagi P 55 - 4.244,63 zł (miesięcznie),
c) uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P 57 - 375,31 zł (miesięcznie).
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.