Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r. - AKTUALIZACJA-31.X.2017

Mosina, 31.10.2017 r.
                                                                         
Ogłoszenie
o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.-aktualizacja
 
Na podstawie art. 78e ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.
 
 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi:  973,55 zł (miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. i 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 346, w tym 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 340,10 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2016 r. i 30.09.2017r.- SIO) wynosi 305, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2017 r.:
  1. uczeń przypisany do wagi P54: 1.271,57 zł (miesięcznie);
  2. uczeń przypisany do wagi  P55: 1.578,50 zł (miesięcznie);
  3. uczeń przypisany do wagi P49: 4.165,48 zł (miesięcznie);
  4. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51: 368,32 zł (miesięcznie).
 
Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr LIII/591/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca  2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.