Inwentaryzacja azbestu

INWENTARYZACJA AZBESTU

 POMYŚL O ŚRODOWISKU - USUŃ AZBEST ZE SWOJEGO OTOCZENIA

Włókna azbestowe wnikają do organizmu ludzkiego przez układ oddechowy i kumulują się w płucach, co może powodować rozwój takich chorób jak:

 

USUŃ BEZPŁATNIE

Usuwanie azbestu w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. W związku z tym raz w roku Urząd Miejski w Mosinie działajac w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu  termin składania wniosków o bez­płatne usunięcie azbestu. 

Więcej szczegółów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie:

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

e-mail: os@mosina.pl

tel. 61 8109 546 lub 61 8109 204

Więcej na temat azbestu, jego szkodliwości oraz sposobie usuwania dowiesz się z bezpłatnej ulotki dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Na właścicielu/użytkowniku/zarządcy nieruchomości, na której użytkowane sa wyroby zawierające azbest, ciążą obowiązki związane z ewidencjonowaniem, bezpiecznym użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Poniżej kilka praktycznych informacji pomocnych w postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest:

 Inwentaryzacja

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Poniższy formularz stanowi załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

Drugi egzemplarz informacji należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu burmistrz przedkłada marszałkowi do 31 marca każdego roku.

Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się materiały zawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli na formularzu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

 

 

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest zamocowanych na zewnątrz obiektu jest możliwa, gdy:
Dane z Informacji o użytkowaniu wyrobów zawierających azbest, składane przez właścicieli/użytkowników/zarządców nieruchomości są zamieszczane i aktualizowane w Bazie azbestowej https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/  oraz Elektronicznym Systemie Informacji Przestrzennej GEOAZBEST do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ .

 

Formularz inwentaryzacji azbestu  
     
Formularz oceny stanu azbestu