Wniosek grupy radnych o zmianę zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, polegającą na rezygnacji z realizacji lub istotnej zmiany lokalizacji pl

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF