Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zainstalowanie tablic ogłoszeń Osiedla nr 3 w rejonie ul. Łaziennej/Strzeleckiej, usunięcia gruzu na placu przy "Strzelnicy" oraz zamontowania w parku kilku

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF