Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r. - AKTUALIZACJA-15.V.2017

 Mosina, 15.05.2017 r.

 

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.-aktualizacja

 

Na podstawie art. 78e. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

 

 1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 964,87 zł (miesięcznie).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. - SIO) wynosi 342, w tym 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 301,41 zł (miesięcznie).
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2016 r. - SIO) wynosi 338, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki subwencji oświatowej z 2017 r.:
  1. uczeń przypisany do wagi P54 : 1.271,57 zł (miesięcznie);
  2. uczeń przypisany do wagi P55 :1.578,50 zł (miesięcznie);
  3. uczeń przypisany do wagi P49 : 4.165,48 zł (miesięcznie);
  4. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51 - 368,32 zł (miesięcznie).
Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr XL/395/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Mosina, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.

  

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.