Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o zmieszczenie w BIP-ie orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 27.01.2012 r. oraz wszystkich

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF