Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.

Mosina, dnia 06.02.2017 r.

Ogłoszenie
o podstawowej kwocie dotacji
i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.
 

Na podstawie art. 78e. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.  
  1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina oraz dla przedszkoli niepublicznych wynosi:  964,87 zł.(miesięcznie)
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.2016 r. - SIO) wynosi 342, w tym 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Podstawowa kwota dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wynosi: 301,41 zł.(miesięcznie)
  4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2016 r. - SIO) wynosi 338, w tym 2 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.
  5. Ustalona wysokość dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie metryczki  subwencji oświatowej z 2016 r.:
  1. uczeń przypisany do wagi P54, waga P55 - 1.742,20 zł. (miesięcznie),
  2. uczeń przypisany do wagi P49 - 4.137,73 zł. (miesięcznie),
  3. uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju waga P51 - 365,86 zł. (miesięcznie)  

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Nr XL/395/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada  2016 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Mosina, miesięczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji.   Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach. Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Ryś