(594) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie skierowania do niezameldowanych mieszkańców listu zawierającego apel o meldowanie się lub wskazanie w zeznaniu podatkowym miejsca zamieszkania

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf