(512) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie podania informacji dotyczącej daty zawarcia umowy na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf