Uchwała Nr XXXV/298/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I.Jurgielewiczowej, M.Kuncewiczowej, K.Makuszyńskiego i M.Konopnick

Uchwała Nr XXXV/298/16.pdf
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXV/298/16.pdf
Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/298/16.pdf