Wnioski radnego Waldemara Wiązka dotyczące dojazdu do gruntów rolnych poprzez drogę gminną nr ewid. 259 w Dymaczewie Nowym, dziury przy dojeździe do ronda w Mosinie od ul. Mostowej oraz zwięk

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF