(353) Zapytania radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf