Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wystąpienia Gminy Mosina do NFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji 13 budynków oświatowych

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF