Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2023 - aktualizacja

                                                                                  Mosina, 31 października 2023 r.

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 roku

aktualizacja-stan na 31 października 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082, 2089, 2666 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2023 rok i wynosi:  1.490,15 zł (miesięcznie).
  2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok i wynosi: 1.117,61 zł (miesięcznie).
  3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan z SIO na 30.09.2022 r. oraz 30.09.2023 r-proporcjonalnie 2/3 i 1/3) wynosi 357, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie
    o potrzebie kształcenia specjalnego: 21, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0.
  4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2023 rok i wynosi 523,45 zł (miesięcznie).
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan z SIO na 30.09.2022 r. oraz SIO na 30.09.2023 r proporcjonalnie 2/3 i 1/3) wynosi ogółem 389, w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 8.
  6. Przy aktualizacji dotacji nie uwzględniono uczniów o statusie uchodźcy, podlegających ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.