Konsultacje społeczne dotyczące projektowanej ul. Kamioneckiej w Mieczewie

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie dziękuje za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektowanej ul. Kamioneckiej w Mieczewie, które odbyły się w dniu 23 maja 2023 r. Państwa uwagi i sugestie zostały szczegółowo przeanalizowane i w dużej części wprowadzone. Odpowiedzi na Państwa poszczególne postulaty przygotowane zostały w ścisłej współpracy z Projektantami i przekazane Pani Sołtys Izabelli Wójkiewicz. Część wniosków mieszkańców wymagała indywidualnego podejścia i obecnie możliwe jest ogłoszenie ostatecznego stanowiska w sprawie.

Burmistrz Gminy niniejszym informuje, że przedstawiony na konsultacjach społecznych Projekt Zagospodarowania Terenu jest dokumentacją powstałą w wyniku kilkumiesięcznych prac zespołów projektantów, które doprowadziły do powstania skoordynowanego pod względem prawnym dokumentu spełniającego wszystkie warunki terenowe i prawne. Mając powyższe na uwadze Urząd Miejski w Mosinie przy współpracy z Projektantami opracował odpowiedzi na wnioski mieszkańców wystosowane w trakcie konsultacji społecznych. Treść poszczególnych wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami umieszczona została poniżej:

Wniosek:

Mieszkańcy zwracają uwagę na odbywający się ul. Kamionecką ciężki ruch. Pojazdy tonażowe (przewóz drewna) przejeżdżają ul. Kamionecką z dużą prędkością. Mieszkańcy obawiają się, że dojdzie do wypadku z udziałem dzieci. Ul. Kamionecka jest drogą dojazdową (klasa D) położoną w pobliżu lasu i granicy gmin. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o ograniczenie wjazdu pojazdów powyżej 3,5t.

Odpowiedź:

Wg pktu 3.2.19 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w/s szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t” stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi. Ulica Kamionecka jest obecnie projektowana, co oznacza, że konstrukcja nawierzchni musi być dostosowana do rodzaju ruchu jaki się na tej drodze odbywa. Nadto obowiązkiem Zarządcy drogi jest umożliwienie korzystania z drogi publicznej wszystkim użytkownikom. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych skutkujące ograniczeniem działalności gospodarczej oraz dyskryminacji znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z dróg powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu” (pkt 3.1.1). Ograniczenie wjazdu pojazdów mogłoby stanowić ograniczenie swobody działalności gospodarczej wielu podmiotów. Jedyną możliwością jest społeczne wystąpienie mieszkańców do Starosty Wielkopolskiego jako zarządcy ruchu na drodze gminnej z wnioskiem o rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczeń.

Wniosek:

Mieszkańcy nieruchomości 108/1 i 108/2 zwracają uwagę, że nieruchomość jest położona niżej niż istniejąca jezdnia i proszą o takie zaprojektowanie drogi, aby wody opadowe nie zalewały posesji, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej.

Odpowiedź:

Projektowane pochylenie poprzeczne na danym odcinku odprowadza wodę opadową na wschodnią stronę jezdni, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Jezdnia jest ograniczona wyniesionym krawężnikiem, dlatego nie będzie możliwe przelewanie się wody z jezdni na posesje.

Wniosek:

Właściciele posesji zlokalizowanej na działkach 318/4 i 318/5 zwracają się z prośbą o przeprojektowanie drogi w taki sposób aby możliwe było zachowanie istniejących nasadzeń krzewów.

Odpowiedź:

Na wysokości działek 318/4 i 318/5 zaprojektowano chodnik krawędzi jezdni. Od strony ogrodzeń został zachowany pas zieleni. Z uwagi na rodzaj istniejących nasadzeń w pasie drogowym, po szczegółowej analizie skutków ich pozostawienia Gmina nie wyraża zgody na zachowanie istniejącego żywopłotu. Pas zieleni zostanie zagospodarowany przez Zarządcę drogi.

Wniosek:

Właściciele posesji zlokalizowanej na działkach 318/4 i 318/5 zwracają się z prośbą o przeanalizowanie infrastruktury podziemnej (kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) w celu określenia czy nasadzenia w pasie drogowym kolidują z siecią.

Odpowiedź:

Istniejące nasadzenia kolidują z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (sieć elektroenergetyczna ENEA i UM Mosina, siec telekomunikacyjna Orange).

Wniosek:

Przy działce 106/12 posadzony jest żywopłot, który najprawdopodobniej usytuowany jest centralnie na granicy działek pasa drogowego i dz. 106/12 lub bardzo blisko granicy po stronie działki prywatnej. Właściciel zwraca się z prośbą o zachowanie nasadzeń z uwagi na to, że najprawdopodobniej nasadzenia nie będą kolidowały z projektowaną drogą (UWAGA – istniejące ogrodzenie jest przesunięte w głąb nieruchomości)

Odpowiedź:

Istniejące nasadzenia kolidują z projektowanym układem drogowym (pobocze) oraz projektowaną infrastrukturą podziemną (sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna).

Wniosek:

Właściciele nieruchomości na działce ewidencyjnej 117/3 zwracają się z prośbą o przesunięcie zjazdu na środek (pomiędzy istniejącymi drzewami).

Odpowiedź:

Wprowadzono  zgodnie z dostarczonym przez właściciela nieruchomości planem sytuacyjnym z zaznaczoną wnioskowaną lokalizacją zjazdu.

Wniosek:

Mieszkańcy zwracają się z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa na ul. Kamioneckiej do czasu wybudowania drogi utwardzonej.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w/s szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) Na drogach gruntowych dopuszczalne jest stosowanie znaków kierunków i miejscowości, oznakowania ostrzegawczego przed przejazdami kolejowymi i oznakowanie szlaków rowerowych. Na drogach gruntowych nie ma możliwości zastosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz organizacji ruchu w postaci zakazów, nakazów czy ograniczeń. Na drodze gruntowej zastosowanie mają obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Z uwagi na charakter ruchu drogowego jaki odbywa się na drodze, Gmina Mosina zwróci się do Starosty Poznańskiego, jako zarządcy ruchu drogowego na drogach gminnych, z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie ograniczenia prędkości w celu zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu drogowego.