Konsultacje społeczne dotyczące projektowanych projektowanych ulic Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie dziękuje za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektowanych ulic Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach, które odbyły się w dniu 9 maja 2023 r. Państwa uwagi i sugestie zostały szczegółowo przeanalizowane i w dużej części wprowadzone. Odpowiedzi na Państwa poszczególne postulaty przygotowane zostały w ścisłej współpracy z Projektantami i przekazane Sołtysowi Adamowi Monikowskiemu. Część wniosków mieszkańców wymagała indywidualnego podejścia i obecnie możliwe jest ogłoszenie ostatecznego stanowiska w sprawie.

Burmistrz Gminy niniejszym informuje, że przedstawiony na konsultacjach społecznych Projekt Zagospodarowania Terenu jest dokumentacją powstałą w wyniku kilkumiesięcznych prac zespołów projektantów, które doprowadziły do powstania skoordynowanego pod względem prawnym dokumentu spełniającego wszystkie warunki terenowe i prawne. Mając powyższe na uwadze Urząd Miejski w Mosinie przy współpracy z Projektantami opracował odpowiedzi na wnioski mieszkańców wystosowane w trakcie konsultacji społecznych. Treść poszczególnych wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami umieszczona została poniżej

Wniosek:

Ul. Żwirowa (oznaczenie w MPZT - 24KDx) łącznik w kierunku ul. Wodnej prośba o doprojektowanie drogi do granicy działek ewidencyjnych 624 i 632

Odpowiedź:

Gmina przychyliła się do wniosku mieszkańców i zleciła zwiększenie zakresu opracowania zgodnie z postulatem.

Wniosek:

W związku z ukształtowaniem terenu i problemami związanymi ze spływem wód opadowych łącznikiem w kierunku ul. Wodnej, sugestia i prośba mieszkańców o zaprojektowanie odwodnienia liniowego na skrzyżowaniu – na połączeniu projektowanej ul. Żwirowej ze zjazdem w kierunku ul. Wodnej

Odpowiedź:

Zostanie wprowadzone odwodnienie liniowe, przejmujące wody opadowe napływające  z drogi wewnętrznej na ul. Żwirową.

Wniosek:

Prośba mieszkańca o zaprojektowanie kanału technologicznego w części projektowanego łącznika w kierunku ul. Wodnej (obecnie brak sieci telekomunikacyjnej)

Odpowiedź:

Gmina zaleciła zaprojektowanie rury osłonowej, która umożliwi w przyszłości ułożenie sieci telekomunikacyjnej bez konieczności rozbiórki wybudowanej nawierzchni.

Wniosek:

Ul. Piotrowska prośba mieszkańca – właściciela działki o numerze ew. 608/2 o poszerzenie projektowanego zjazdu na posesję do minimum 4m, a najlepiej do szerokości istniejącej bramy zjazdowej (analogicznie jak w przypadku posesji sąsiedniej do posesji nr 26 i 43)

Odpowiedź:

Wprowadzono – skorygowano zjazd na działkę 608/2 do szerokości 4,5 m.

Wniosek:

Ul. Żwirowa – mieszkańcy zwracają uwagę na to, że w czasie kilkuletnich zabiegów utrzymaniowych nawożono tłuczeń w celu wyrównania nawierzchni i w obrębie posesji nr 22, 22A i 24 doszło do znacznego zakrycia istniejących studni kanalizacji sanitarnej. Powstało wzniesienie, którego wysokość jest na tyle duża, że wody opadowe i roztopowe spływają na w/w prywatne posesje. Prośba mieszkańców, aby tak zaprojektować profil drogi, aby utworzone wzniesienie zostało wyrównane i przywrócone do wysokości sprzed zasypania.

Odpowiedź:

Zostanie wprowadzone – Biuro zaprojektuje niweletę z zachowaniem odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych (odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, bez odprowadzenia na prywatne posesje).

Wniosek:

Ul. Żwirowa – właściciel dz. ew. nr 628 wystosował prośbę, aby zjazd na nieruchomość zlokalizować na środku działki. Do nieruchomości wjeżdżają pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 40t. prośba o zaprojektowanie możliwie jak najszerszego zjazdu z uwzględnieniem wzmocnionej konstrukcji.

Odpowiedź:

Wprowadzono – zjazd o szerokości 4,5m zaprojektowano na środku działki nr 628, z kostki betonowej typu behaton wraz ze wzmocnieniem konstrukcji.

Wniosek:

Ul. Żwirowa – właściciel działki ew. nr 603/3 wystosował prośbę o przesunięcie projektowanego zjazdu w kierunku istniejących zabudowań możliwie najbliżej. Prośba o poszerzenie zjazdu do możliwie jak największej szerokości (na działkę wjeżdżają pojazdy dostawcze tzw. busy)

Odpowiedź:

Wprowadzono – zjazd o szerokości 4,5m zaprojektowano bliżej zabudowań na działce 603/3, zachowując widoczność przejazdu.

Wniosek:

Prośba o maksymalne przesunięcie projektowanego przejścia dla pieszych na ul. Piotrowskiej (w obrębie nieruchomości nr 27 i 24A) w kierunku zachodnim

Odpowiedź:

Wprowadzono.

Wniosek:

Skrzyżowanie ul. Piotrowskiej z ul. Szkolną – obecnie pierwszeństwo przejazdu wyznaczone jest dla ul. Szkolnej i zachodniej części ul. Piotrowskiej (w kierunku Poznańskiej). Skrzyżowanie jest na tyle łagodne, że pojazdy poruszają się tam z dużą (niebezpieczną) prędkością. W ocenie mieszkańców konieczne jest takie zaprojektowanie organizacji ruchu, aby wymusić spowolnienie ruchu. Prośba do projektantów o przeanalizowanie projektu w tej kwestii.

Odpowiedź:

W celu zmniejszenia prędkości na skrzyżowaniu, na ul. Szkolnej oraz zachodniej części ul. Piotrowskiej przed przejściami dla pieszych proponuje się wprowadzenie poduszek berlińskich.

Wniosek:

Skrzyżowanie ul. Piotrowskiej z ul. Żwirową – czy nie ma konieczności zaprojektowania przejścia dla pieszych?

Odpowiedź:

Nie zostanie wprowadzone – ze względu na strefę zamieszkania na ul. Żwirowej, nie projektujemy przejścia dla pieszych. Sugerowane przejście na jezdni wyznaczymy ciemniejszą kostką koloru szarego.

Wniosek:

Właściciel działki ewidencyjnej nr 606/8 posiada zjazd od strony ul. Żwirowej – prośba o likwidację projektowanego zjazdu

Odpowiedź:

Zlikwidowano zjazd na działkę nr 606/8 od strony ul. Piotrowskiej.

Wniosek:

Do działek ewidencyjnych nr 603/4 i 602/3 zaprojektowane są 2 zjazdy obok siebie – pytanie: Czy można zaprojektować 1 zjazd podwójny?

Odpowiedź:

Wprowadzono – przysunięto zjazdy do siebie.

Wniosek:

Właściciel działki ewidencyjnej nr 602/4 zgłosił prośbę o nieprojektowanie miejsc postojowych na długości jego posesji. Prośba o likwidację projektowanych miejsc lub przeniesienie ich lokalizacji w inne miejsce.

Odpowiedź:

Wprowadzono – na wysokości działki 602/4 zlikwidowano projektowane miejsca postojowe. Zaznaczamy, że istnieje jedynie możliwość wprowadzenia 2 miejsc postojowych na wysokości działek 609/1 i 609/2.

Wniosek:

Ul. Żwirowa właściciel działki ewidencyjnej nr 606/1 zgłosił prośbę o lokalizację zjazdu przy granicy działki (granica z działką 616/1)

Odpowiedź:

Wprowadzono – przesunięto zjazd na działkę 606/1 do granicy z działką 616/1

Wniosek:

Przy posesji 16 ul. Żwirowa łuk drogi mocno przylega do granicy działki. Czy nie należy go jakoś odsunąć od tego wjazdu?

Odpowiedź:

Wprowadzono – skorygowano krawędź łuku aby odsunąć od granicy działki.