Konsultacje społeczne dotyczące projektowanych ulic Jarzynowej i Olchowej w Mosinie

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie dziękuje za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących projektowanych ulic Jarzynowej i Olchowej w Mosinie. Państwa uwagi i sugestie zostały szczegółowo przeanalizowane, odpowiedzi na Państwa poszczególne postulaty przygotowane zostały w ścisłej współpracy z Projektantami.

W odpowiedzi na poszczególne wnioski Urząd Miejski w Mosinie informuje, że projekt drogi uwarunkowany jest:

Dodatkowo projekt drogowy musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz uwzględniać warunki:

Projekt drogowy jest bardzo złożonym procesem uwzględniającym szczegółowo zapisy wyżej wymienionych aktów prawnych i procesów administracyjnych, wymagający szerokiej wiedzy i wieloletniej praktyki zespołu projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Jednocześnie projekt drogowy wymaga wielu uzgodnień, opinii i zgód wydawanych przez jednostki administracyjne do tego powołane.

Przedstawiony na konsultacjach społecznych Projekt Zagospodarowania Terenu jest dokumentacją powstałą w wyniku kilkumiesięcznych prac zespołów projektantów, które doprowadziły do powstania skoordynowanego pod względem prawnym dokumentu spełniającego wszystkie warunki terenowe i prawne.

Mając powyższe na uwadze Urząd Miejski w Mosinie przy współpracy z Projektantami opracował odpowiedzi na wnioski mieszkańców wystosowane w trakcie konsultacji społecznych. Treść poszczególnych wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami umieszczona została poniżej.

Wniosek:

Właściciel nieruchomości 3042 prosi o przesłanie niwelety drogi

Odpowiedź:

Projekt niwelety został przesłany na wskazany adres e mail.

Wniosek:

Właściciel posesji nr 3069 prosi o udzielenie informacji na temat spadku podłużnego projektowanego zjazdu.

Odpowiedź:

Pochylenie podłużne zjazdu wynosi około 20%, jak w stanie aktualnym.

Wniosek:

Właściciel posesji 3048 wnosi o zaprojektowanie 2 miejsc postojowych przed posesją.

Odpowiedź:

Wniosek sprzeczny z § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Właściciele działki ew. nr 3097 wnoszą o zaprojektowanie 2 miejsc postojowych przy swojej posesji.

Odpowiedź

Wniosek sprzeczny z § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Prośba o zaprojektowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych pomiędzy zjazdami przy dz. ewidencyjnej nr 3077.

Odpowiedź:

Wniosek sprzeczny z § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Biuro rachunkowe Exactus (ul. Bukowa 16) wnosi o zapewnienie miejsc parkingowych dla pracowników oraz interesantów wzdłuż ul. Jarzynowej, w bliskim sąsiedztwie ul. Bukowej.

Odpowiedź:

Burmistrz Gminy Mosina udzieli odrębnej odpowiedzi

Wniosek:

Właściciel działki ew. nr 3091 prosi o poszerzenie zjazdu do szerokości jezdni i zaprojektowanie 2 zjazdu do istniejącego utwardzenia na działce (pomiędzy budynkiem a granicą z działką 3092)

Odpowiedź:

Wprowadzono.

Wniosek:

Właściciel dz. ew. nr 3078/26 zwraca się z prośbą o zmianę lokalizacji zjazdu – prośba o przesunięcie zjazdu bliżej granicy z działką ew. nr 3077 tak aby zjazd był odsunięty od granicy o 50cm

Odpowiedź:

Częściowo wprowadzono – przesunięto zjazd tak aby był ok. 1,0 m od granicy działki. Dalsze przybliżenie skutkowałoby koniecznością wycinki drzewa numer 64.

Wniosek:

Właściciel działki ew. nr 3022 wnosi o zaprojektowanie zjazdu o szerokości 8,0 m ze względu na konieczność wjazdu pojazdu służącego działalności gospodarczej

Odpowiedź:

Wprowadzono – zaprojektowano jako 2 zjazdy na działkę (o szerokości 4,0m do istniejącego garażu oraz o szerokości 4,0 m na pozostałą część działki).

Wniosek:

Właściciel działki ew. nr 3089 prosi o zmianę lokalizacji zjazdu – do garażu w budynku (wjazd do garażu jest zamurowany, ale będzie przywracana jego funkcja). Obecnie zaprojektowany jest zjazd do przybudówki – warsztatu.

Odpowiedź:

Wprowadzono.

Wniosek:

Mieszkańcy ul. Jarzynowej wnoszą o zaprojektowanie krawężników wyniesionych na wysokość max 6cm.

Odpowiedź:

Krawężniki wyniesione na 12 cm mają stanowić fizyczne wygrodzenie jezdni od zieleni i chodników, aby ograniczyć najeżdżanie i parkowanie pojazdów, zgodnie z obowiązującym MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Przed lasem patrząc od strony ul. Strzeleckiej jezdnię zwęzić maksymalnie tylko do użytku mieszkańców, w trosce o środowisko i mieszkańców

Odpowiedź:

Wniosek sprzeczny z § 12 ust. 1 oraz § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Mieszkańcy ul. Jarzynowej wnoszą o zamknięcie drogi – ul. Jarzynowej pomiędzy ul. Bukową a posesją ul. Jarzynowa 17.

Odpowiedź

Wniosek sprzeczny z § 12 ust. 1 oraz § 22 MPZP (Uchwała nr XLV/480/17, Rady Miejskiej w Mosinie)

Wniosek:

Mieszkaniec ul. Olchowej wnosi o rezygnację z budowy chodnika wzdłuż ul. Olchowej

Odpowiedź:

Nie przewiduje się likwidacji projektowanego chodnika z uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wniosek:

Mieszkańcy wnoszą o pozostawienie projektowanych chodników w ul. Olchowej.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się likwidacji projektowanego chodnika z uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

Wniosek:

Prośba o rezygnację z progu zwalniającego na wysokości działki ew. nr 304/3

Odpowiedź:

Na ul. Olchowej rozmieszczono równomiernie (pomiędzy ul. Kalinową a rondem) 2 progi zwalniające. Zmiana lokalizacji zmuszałaby m. in. do konieczności korekty wpustu i systemu kanalizacji deszczowej. Mając na uwadze ukształtowanie terenu i zakres zlewni zmiana lokalizacji lub likwidacja wpustu przyczyniłaby się do znacznego zmniejszenia skuteczności odbioru wód opadowych i roztopowych.

Wniosek:

Mieszkańcy wnoszą o pozostawienie zaprojektowanych progów w ul. Olchowej

Odpowiedź:

Na ul. Olchowej rozmieszczono równomiernie (pomiędzy ul. Kalinową a rondem) 2 progi zwalniające.

Wniosek:

Prośba o wycięcie drzewa na skrzyżowaniu ulic olchowej i Jarzynowej. Mieszkaniec zwraca uwagę, że drzewo było źródłem kilku stłuczek

Odpowiedź:

Układ drogowy został dopasowany do istniejącego drzewa. Drzewo w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, o wysokiej wartości przyrodniczej.

Wniosek:

Prośba o pozostawienie istniejącego dębu (w projektowanej wyspie ronda)

Odpowiedź:

Układ drogowy został dopasowany do istniejącego drzewa. Drzewo w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, o wysokiej wartości przyrodniczej.