Zarządzenie nr 192/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 192/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się̨ cenę̨ wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego w trzecim ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę̨ nieruchomości położonej w Żabinku, oznaczonej jako działka nr ewid. 320 obręb Żabinko, o powierzchni 0.1900 ha, zapisanej w KW PO1M/00031199/8 jako własność́ Gminy Mosina, na kwotę̨ 350,00 zł.

§ 2. Przedmiotowa nieruchomość́ przeznaczona została do dzierżawy Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 138/2022 z dnia 1 lipca 2022 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy. Pierwszy przetarg na dzierżawę̨ przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony dnia 23 sierpnia 2022 r., zakończył się̨ wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na dzierżawę̨ przeprowadzony dnia 13 września 2022 r. również̇ zakończył się̨ wynikiem negatywnym.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się̨ Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.