Zarządzenie nr 76/2022 w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 25 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozwiązać́ przed upływem terminu umowę̨ z dnia 9 lipca 1997 r. o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako obręb Sasinowo, działka nr 180/5 o pow. 0.0240 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, KW nr PO1M/00030341/2.

§ 2. Rozwiązanie umowy nastąpi odpłatnie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się̨ Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.