Plan audytu

Mosina, dnia 28.12.2022 r.

Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
 

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2023 ROK

 
 

1.   JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM
 
Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
- Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
   (jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych)
 
- jednostki organizacyjne Gminy Mosina

 
 

2.   WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA
 
ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE (Analiza ryzyka stanowi załącznik do Planu audytu wewnętrznego na 2023 rok)

 

Lp. Nazwa obszaru Typ obszaru działalności
 
Podstawowa/
Wspomagająca
Poziom ryzyka
 
Wysoki/
Średni/
Niski
1. Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem Wspomagająca Średni
2. Transport zbiorowy i drogi publiczne Podstawowa Średni
3. Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość Wspomagająca Wysoki
4. Oświata Podstawowa Średni
5. Zarządzanie kadrami, gospodarowanie zasobami urzędu i działalność pomocnicza Wspomagająca Średni
6. Zamówienia publiczne Wspomagająca Wysoki
7. Gospodarka komunalna Podstawowa Średni
8. Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych Wspomagająca Wysoki
9. Inwestycje i remonty Wspomagająca Wysoki
10. Gospodarka przestrzenna, w tym planowanie strategiczne Podstawowa Wysoki
11. Usługi społeczne Podstawowa Średni
12. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej Podstawowa Wysoki
13. Promocja gminy Wspomagająca Niski
14. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa Podstawowa Średni
 
 
3.  
ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH
 
1. Zatrudnienie: audytor wewnętrzny - 0,75 etatu.
Zatrudnienie w ramach systemu zadaniowego czasu pracy z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Planowany nakład czasu pracy w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia:
- liczba dni roboczych w 2023 roku - 250
- liczba osobodni dla stanowiska prowadzącego audyt wewnętrzny w 2023 roku - 188
(250 dni x 1 osoba x 0,75 etatu = 188 osobodni).

 

Lp. Zadania audytora wewnętrznego Zasoby ludzkie
(liczba osobodni)
1. Przeprowadzanie zadań audytowych 82
2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 10
3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających 20
4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 5
5. Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość 10
6. Szkolenia i rozwój zawodowy 6
7. Urlopy 20
8. Czynności doradcze 30
9. Inne działania - rezerwa czasowa 5
  Ogółem liczba osobodni 188

 

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2023 ROKU

 

4.1    PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE
Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwy obszarów Planowany czas przeprowadzenia zadania
(w osobodniach)
1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie - etap II Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych 22
2. Ocena gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem 35
3. Proces udzielania zamówień publicznych powyżej 130 000,00 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie dostaw, usług i robót budowalnych Zamówienia publiczne 25


4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE

 

Lp. Temat czynności doradczych Planowany czas realizacji czynności
(w osobodniach)
1. Administrowanie gminnym zasobem lokalowym przez ZUK w ramach porozumienia w odniesieniu do obsługi finansowo – księgowej. 15
2. Gospodarowanie i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie 15

 

4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

 

Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru Planowany czas przeprowadzenia zadania
(w osobodniach)
1. Przegląd przyjętych i stosowanych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość 10
2. Ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie wydawania decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Transport zbiorowy i drogi publiczne 10

 

4.4 UWAGI
Audyt bezpieczeństwa informacji KRI prowadzony jest pod nadzorem IOD.
 
 
5.   CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU)

 

Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka - 14
Liczba obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie zadań - 3
Cykl audytu (w latach) - 5

 

28.12.2022 r.

Joanna Lesicka

Audytur wewnętrzny

(data) (podpis audytora wewnętrznego)
   
 28.12.2022 r.

Marcin Lis

Pełniący Funkcję Burmistrza

(data) (podpis kierownika jednostki)