159 Uchwała nr LXXIII/606/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina – etap II

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. poz. 7914 z 15 listopada 2022 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części:

Numer w wykazie MPZP 159
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 157 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)