Protokół z konsultacji społecznych

 PROTOKÓŁ

z dnia 10 listopada 2022 roku
z  przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi  na 2023 rok

 

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, czyli  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono od 26 października 2022 roku do 9 listopada 2022 roku.

W dniu 18 października 2022r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  na 2023 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Referacie Promocji i Kultury, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 48.

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu.  Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia: 
a) elektronicznie na adres e-mail: karolina.adamczyk@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu,
d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/.

W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie złożono żadnych uwag do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Z platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/ wygenerowano Raport z konsultacji społecznych, który  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:

Karolina Adamczyk-Pięta,  Referat Promocji i Kultury,