Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2022 aktualizacja na 28.X.2022 r.

Mosina, 28 października 2022 r.

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2022

aktualizacja - stan na 28 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 12, art.43 oraz art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 tj.) Burmistrz Gminy Mosina ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów.

  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jedno dziecko dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Mosina stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi:  1.264,99 zł (miesięcznie).
  2. Kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Mosina stanowi 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi: 948,74 zł (miesięcznie).
  3. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina (stan na 30.09.21 oraz 30.09.22 – proporcjonalnie 2/3 i 1/3 z SIO) wynosi 372, w tym: statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 22, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem: 0 (stan na 30.09.2021 i 30.09.2022 r.-SIO).
  4. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) na jednego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej stanowi 100% ustalonej kwoty dotacji na 2022 rok i wynosi 405,88 zł (miesięcznie).
  5. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2021 i 30.09.2022-proporcjonalnie 2/3 i 1/3 z SIO) wynosi 377 w tym statystyczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 6 (stan na 30.09.2021 i 30.09.2022-proporcjonalnie 2/3 i 1/3 z SIO).

 

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.