Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 w gminie Mosina

POSTANOWIENIE NR 60/2022
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 w gminie Mosina.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 11 w gminie Mosina, powołanej w celu przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 13 listopada 2022 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Marcin Michał Ćwikliński, zgłoszony przez inicjatora referendum, zam. Krosno

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Ewa Kania, zgłoszona przez inicjatora referendum, zam. Krosinko

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I - Krzysztof Józefowicz