158 Uchwała nr LXVIII/570/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. poz. 6027 z 25 sierpnia 2022 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części - stwierdzono częściową nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym nr IR-III.4131.91.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z 4 sierpnia 2022 r. (otwiera się w nowej karcie)

Publikator rozstrzygnięcia

Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. poz. 6152 z 1 września 2022 r. (otwiera się w nowej karcie)

Numer w wykazie MPZP 158
  tekst z rysunkiem (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 32,2 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)