Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum

ZARZĄDZENIE NR 214/2022

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r.

 

Na podstawie art. 154 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z art. 1 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Członkom Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz ustaleniem wyniku referendum w następującej wysokości:

1)     dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie – 750 zł

2)     dla Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 650 zł

3)     dla członków Miejskiej Komisji ds. Referendum w Mosinie – 500 zł

§ 2

Członkom Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz ustaleniem wyników referendum w obwodach w następującej wysokości:

1)     dla Przewodniczących Obwodowych Komisji do spraw Referendum – 500 zł

2)     dla Zastępców Przewodniczącego Obwodowych Komisji ds. Referendum – 400 zł

3)     dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum – 350 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.