Zarządzenie nr 116/2022

Zarządzenie nr 116/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 maja 2022r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559 , 583 i 1005), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535 i Dz.U z 2022 r., poz. 857) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku.

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert  złożonych w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowej stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

 

Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

 


Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze - docx

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy - docx 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 116/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 maja 2022 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

1. Burmistrz Gminy Mosina powoła Komisję konkursową opiniującą oferty z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

2. Komisja konkursowa składa się z osób powołanych przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

3. W skład komisji wchodzą:

1) czterech przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, w tym osoba zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Burmistrz Gminy Mosina spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.            W przypadku   zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych niż dwoje, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej na okres nie krótszy niż 7 dni.

6. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3   ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, biorące udział w konkursie.

7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

8. Komisja konkursowa jest uprawniona do:

 

1) dokonywania oceny merytorycznej złożonych ofert,

2) proponuje kwoty dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadania.

 

9. Udział w pracach Komisji konkursowej ma charakter społeczny.

 

10. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia, w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina bądź w formie elektronicznej na adres: karolina.adamczyk@mosina.pl w terminie od 27 maja 2022  r. do 6 czerwca 2022 roku (liczy się data wpływu zgłoszenia).

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 116/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 maja 2022 r.

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej:

Imię i nazwisko:

 

Telefon kontaktowy:

 

e- mail kontaktowy:

 

Nazwa organizacji pozarządowej:

 

Funkcja pełniona w organizacji:

 


☐Wyrażam/ ☐Nie wyrażam zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu udziału
w Komisji  konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

 

Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia
u Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

Deklaruję chęć udziału w Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oświadczam, że:

 

1.mój udział w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Gminy Mosina ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2022 roku, nie powoduje konfliktu interesów w stosunku do oferentów, uczestniczących w konkursie ofert,

 

2.nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

 

3.nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności,

 

4.zobowiązuję się do zachowania poufności przebiegu pracy komisji konkursowej, której jestem członkiem.

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

1. Administratorem (ADO) Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą: Urząd Miejski w Mosinie tel. +48618-109-500, adres e-mail: um@mosina.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mosinie można skontaktować się poprzez e-mail: iod@mosina.pl

3. Dane przetwarzane są w celu udziału w pracy w komisji  konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Podstawa prawna przetwarzania danych to Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dotyczy danych kontaktowych) oraz realizacja przez Administratora zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO – dotyczy imię i nazwisko, nazwa organizacji oraz pełniona funkcja, ). Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody, a w przypadku pozostałych danych – zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

4. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiada Pan/Pani następujące prawa:

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

7. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pana/Pani dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań ADO. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi ADO ma zawarte umowy powierzenia danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ADO przez te podmioty

 

 

……………………………….                                                 …………………………….

                Miejscowość, data                                                       podpis zgłaszającego