Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559 i 583), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535 i Dz.U z 2022 r., poz. 857), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci  i młodzieży.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 

§ 3. Oferty należy sporządzić i składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w  odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs. 

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do  Zarządzenia. 

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia. 

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert zostały zabezpieczone w  budżecie Gminy Mosina na 2022 r. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

/-/Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

 

Załącznik nr 1  - Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 - Karty Oceny

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o rachunku bankowym