Plany miejscowe archiwalne

111 Uchwała nr XXIII/200/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze działek o nr ewid. 19/2, 20 i 21/14”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 103, poz. 2074 z 5 lipca 2004 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status nie obowiązuje - uchylona uchwałą nr LII/355/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r.
Numer w wykazie MPZP 111
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 1,3 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości