Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 360701-2008 z dnia 2008-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
dostawy paliw stałych i płynnych do kotłowni zlokalizowanych w obiektach obsługiwanych przez ZUK w Mosinie, w tym: Część 1 - Sukcesywne dostawy, wg aktualnych potrzeb zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do 31/12/2009r., loco obiekty ADM...
Termin składania ofert: 2008-12-22

Mosina: DOSTAWY PALIW STAŁYCH I PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 15311 - 2009; data zamieszczenia: 14.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360701 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G, Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8132337, 0602 553343, faks 061 8192456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY PALIW STAŁYCH I PŁYNNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawy paliw stałych i płynnych do kotłowni zlokalizowanych w obiektach obsługiwanych przez ZUK w Mosinie, w tym: Część 1 - Sukcesywne dostawy, wg aktualnych potrzeb zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do 31/12/2009r., loco obiekty ADM zlokalizowane na terenie gminy Mosina, partiami po 3-5 ton nw. paliw: a). węgiel kamienny, sortyment ORZECH II (ziarno 50-25 mm) o wartości opałowej nie niższej niż 26 MJ/kg, łącznie do ~50 ton, b). miał węglowy, Klasa 25D o zawartości siarki do 0,60%, łącznie do ~70 ton. Część 2 - Sukcesywne dostawy, wg aktualnych potrzeb zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do 31/12/2009r., loco obiekty ADM zlokalizowane na terenie gminy Mosina, lekkiego oleju opałowego o wartości opałowej ok. 42 MJ/kg, partiami po 3-6 tys. litrów, łącznie do ~85 tys. litrów. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia, określa pkt II.1.3 w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.13.51.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 188814.10 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sukcesywne dostawy węgla kamiennego i miału węglowego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)