Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Krosinko - ul. Malinowa 9

 PP.6721.1.2022

OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko. Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 31 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza­niami odbędzie się w 3 sierpnia 2023 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie w sali 110.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r.

Załączniki: