Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.40.2022.JD

PP.6733.40.2022.JD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 17 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupów oświetleniowych wraz z modułami fotowoltaicznymi. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działki nr ewid. 110/2, obręb Żabinko, położonej w Żabinku. W tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 23 listopada 2022 r.