2016

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina


Informacja o wynikach procedury udzielenia zamówienia publicznego
Wyjaśnienie do formularza oferty (20.VI.2016 r.):

1. „Warunki udziału w postępowaniu: Realizacja min. 5 Programów Rewitalizacji (lokalnych lub gminnych) dla jst szczebla gminnego w okresie ostatnich 5 lat."
Warunek zostaje uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowane tj. zakończone Programy Rewitalizacji  (lokalne lub gminne). Za zakończony program należy uznawać dokument przekazany Zamawiającemu zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Zamawiającym.
 
2. „Kryterium „Doświadczenie" (D) :  będzie rozpatrywane na podstawie ilości zrealizowanych Programów Rewitalizacji (lokalnych lub gminnych) w okresie ostatnich 5 lat"
 
Kryterium zostaje uznane za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowane tj. zakończone Programy Rewitalizacji  (lokalne lub gminne). Za zakończony program należy uznawać dokument przekazany Zamawiającemu zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Zamawiającym.Mosina,13.06.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
 
Gmina Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia
 
„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina"
 
III. Wymagania związane z wykonaniem usługi :
1.      Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017.
a.      Część I do dnia 31.12.2016 r.
Za dochowanie terminu uznaje się zatwierdzenie przez Radę Miejską Gminy Mosina uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina. Z zastrzeżeniem, iż uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina, może zostać podjęta po opublikowaniu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
b.      Część II do dnia 30.06.2017 r.
Za dochowanie terminu uznaje się termin zatwierdzenia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały o przyjęciu do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina. Z zastrzeżeniem, iż przed uchwaleniem Gminnym Program Rewitalizacji Gminy Mosina musi zostać pozytywnie oceniony/zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 
3.      Wykonawca może pracować nad częścią II zamówienia również w czasie realizacji części I. Podane terminy są terminami granicznymi zatwierdzenia poszczególnych części.

4.      Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaże do akceptacji Zamawiającemu harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

6.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.      Szacunkowy termin podpisania umowy z wykonawcą do 30.06.2016 r. 

8.      Warunki udziału w postępowaniu: Realizacja min. 5 Programów Rewitalizacji (lokalnych lub gminnych) dla jst szczebla gminnego w okresie ostatnich 5 lat. 

9.      Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem. Brak przedstawienia oświadczenia skutkował będzie odrzuceniem oferty z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.

10.  Kryteria oceny ofert:
Cena: 80%
Doświadczenie: 20%

11.  Sposób oceny kryteriów:
Cena (C) : najniższa cena maksymalnie 80 pkt.
Kryterium "Cena" (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w kryterium "Cena" (C) zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:
 
C= (cena brutto oferty najtańszej [zł] / cena brutto oferty ocenianej [zł]) x 80 pkt.
 
Kryterium „Doświadczenie" (D) :  będzie rozpatrywane na podstawie ilości zrealizowanych Programów Rewitalizacji (lokalnych lub gminnych) w okresie ostatnich 5 lat: maksymalnie 20 pkt. tj.:
 
Liczba punktów w kryterium "Doświadczenie" (D) zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:
D ={ (D0-Dmin) / (Dmax - Dmin)} x 20 pkt.
 
gdzie:
D max  - maksymalna ilość Programów Rewitalizacji (20 i więcej)
D min. - minimalna ilość Programów Rewitalizacji (5)
D 0. - ilość Programów Rewitalizacji ocenianej oferty.
 
Wynik będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku (od 5 w górę)
 
Wykonawca dla oceny kryterium „Doświadczenie",  zobowiązany jest do dostarczenia wykazu zrealizowanych Programów Rewitalizacji zgodnie ze wzorem. Brak przedstawienia wykazu skutkował będzie uznaniem, iż Wykonawca zrealizował min. liczbę Programów Rewitalizacji tj. 5 szt.
 
12.  Wybór oferty najkorzystniejszej:
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia, obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P = C + D
 
gdzie:
P -  łączna liczba punktów
C -  liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium "Cena"
D- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium "Doświadczenie"
 
13.  Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z założeniami ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi konkursu nr 1/REW/2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

14. 
Gminny Program Rewitalizacji na min. 30 dni przed uchwaleniem obowiązkowo zostanie przekazany do oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z wytycznymi konkursu 1/REW/2016.

15. 
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić procedurę wpisania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina" na listę programów rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 
IV.   Obowiązkowe załączniki:
 
  • Wzór umowy - parafowany przez osobę upoważnioną.
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  • Wykaz sporządzonych Programów Rewitalizacji.
  • Oświadczenie o niekaralności.
  • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
V. Składanie ofert:
a)    złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 23.06.2016 r. (osobiście, pisemnie - listem, faxem*) na Formularzu Oferty, O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina"

VI. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

VII. Termin wykonania zamówienia:
a.       Część I do dnia 31.12.2016 r. zgodnie z §2 ust. 2 lit. a. umowy.
b.       Część II do dnia 30.06.2017 r. zgodnie z §2 ust. 2 lit. b. umowy.

VIII.    Warunki płatności : przelew - 21 dni od dnia dostarczenia Faktury Vat/rachunku do Urzędu Miejskiego w Mosinie. Faktura VAT/rachunek może zostać wystawiona po sporządzeniu protokołu zdawczo -odbiorczego przez przedstawicieli obu stron.
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina"
Część I - Wstępna diagnoza:
1.      Diagnoza;
a.       Poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy (interesariusz w rozumieniu ustawy).
b.      Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dot. rewitalizacji.
c.       Zapewnienie możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy
 
2.      Współpraca z Przedstawicielami Zamawiającego przy powołaniu Komitetu Rewitalizacji, w tym:
a.       Opracowanie projektu zasad funkcjonowania Komitetu rewitalizacji.
b.      skonstruowanie treści uchwały dot. powołania Komitetu Rewitalizacji,
c.       prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie ww. treści uchwały tj.:
-        sporządzenie wzorów dokumentów do składania uwag w wersji papierowej i elektronicznej i przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Mosinie w celu upublicznienia.
-        Zebranie i Analiza materiałów uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych.
-        Sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
 
3.      Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy z uwzględnieniem partycypacji społecznej wraz z mapą 1: 5 000 oraz sporządzenie wniosku do Rady Miejskiej w Mosinie o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 
4.      Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:
a.       Sporządzenie wzorów dokumentów do składania uwag w wersji papierowej i elektronicznej i przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Mosinie w celu upublicznienia,
b.      Organizacja spotkania/debaty - 2 szt.,
c.       Organizacja grupy fokusowej - 1 szt.,
d.      Przygotowanie formularza ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego w formie dogodnej dla Wykonawcy -1 szt.,
e.       Zebranie i analiza materiałów uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych,
f.        Sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych,
g.      Wykonawca zapewni w trakcie konsultacji społecznych udział interesariuszy z różnych środowisk.
 
5.      Sporządzenie projektu uchwały nt. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
6.      Sporządzenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia GPR.
7.      Udział przedstawicieli  ( w charakterze eksperta- wraz z wystąpieniem i omówieniem dokumentu) Wykonawcy w Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Mosinie przed przyjęciem uchwały nt. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały o przystąpieniu do sporządzenia GPR (założenie - 2 uchwały -  1 komisja i 1 sesja)
 
Termin wykonania: 31.12.2016 r.
Za dochowanie terminu uznaje się zatwierdzenie przez Radę Miejską Gminy Mosina uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina. Z zastrzeżeniem, iż uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina, może zostać podjęta po opublikowaniu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
Cześć II - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina
1.      Diagnoza obszaru rewitalizacji, w tym:
a.       Pozyskanie niezbędnych danych od Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jednostek organizacyjnych a także innych podmiotów na terenie Gminy Mosina.
b.      diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych.
c.       Wyznaczenie zasięgu przestrzennego obszaru/ów rewitalizacji.
2.      Sporządzenie opisu powiązań GPR z dokumentami strategicznymi Gminy.
3.      Wyznaczenie wizji i stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.
4.      Wyznaczenie celów i odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom kierunków działań.
5.      Sporządzenie opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w  tym:
a.       lista planowanych podstawowych projektów (nazwa, podmioty realizujące, zakres realizowanych zadań, lokalizacja, szacowana wartość, prognozowane rezultaty + sposób ich oceny i zmierzenia).
b.      charakterystyka innych, uzupełniających przedsięwzięć.
6.      Opracowanie mechanizmów integrowania działań - komplementarność.
7.      Wsparcie przy opracowaniu ram finansowych w odniesieniu do przedsięwzięć.
8.      Opracowanie mechanizmów i dokumentacji włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów.
9.      Opracowanie struktury zarządzania realizacją GPR
10.  Opracowanie systemu monitorowania i oceny skuteczności działań
11.  Inne - wskazane w ustawie o rewitalizacji lub Wytycznych
 
 
12.  Konsultacje społeczne projektu GPR:, w tym:
a.       sporządzenie wzorów dokumentów do składania uwag w wersji papierowej i elektronicznej i przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Mosinie w celu upublicznienia.
b.      Przygotowanie formularza ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego w formie dogodnej dla Wykonawcy -1 szt.
c.       Analiza materiałów uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych.
d.      Sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
 
13.   Koordynacja i wsparcie przy uzyskiwaniu opinii nt. projektu GPR (zgodnie z art. 17.2 pkt 4) ustawy), w tym:
a.       Sporządzanie pism/wniosków do organów opiniujących,
b.      Sporządzanie uzupełnień do uwag/zaleceń otrzymanych w toku opiniowania od podmiotów.

14.  Przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353)
a.       uzgodnienia z RDOŚ w Poznaniu w zakresie SOOŚ
b.      Uzgodnienia z pozostałymi instytucjami
c.       Sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko
d.      Konsultacje społeczne SOOŚ
 
Lub uzyskanie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia (SOOŚ), w tym:
a.      Sporządzenie wniosku o odstąpienie do RDOŚ w Poznaniu oraz innych instytucji.
b.      Sporządzanie uzupełnień do uwag/zaleceń otrzymanych w toku opiniowania od podmiotów.
 
15.  Naniesienie i wprowadzenie ew. zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i uzyskanych opinii, w tym oceny Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
16.  Sporządzenie uchwały dot. przyjęcia GPR oraz  wsparcie procesu uchwalenia przez Radę projektu GPR, w tym: udział przedstawicieli Wykonawcy  ( w charakterze eksperta- wraz z wystąpieniem i omówieniem dokumentu) w Komisji oraz Sesji rady Miejskiej w Mosinie przed uchwaleniem dokumentu (założenie 1 komisja i 1 sesja).
 
Termin wykonania: 30.06.2017 r.
Za dochowanie terminu uznaje się termin zatwierdzenia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały o przyjęciu do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina. Z zastrzeżeniem, iż przed uchwaleniem Gminnym Program Rewitalizacji Gminy Mosina musi zostać pozytywnie oceniony/zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
 
Załączniki:

Lista wiadomości