Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


OPS-OR.252.4.2019.LSW                                                         Mosina, dnia 18.11.2019 r.                                                                                                           
  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO 
Działając napodstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj.wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082, 
ogłasza zamówienie publiczne  na świadczenie usług opiekuńczych na rzeczuprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

  I.TERMIN SKŁADANIA OFERTUWZGLĘDNIAJĄCY CZAS NIEZBĘDNY DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w terminie do dnia 25.11.2019r. godz. 10.00 (sekretariat OPS w Mosinie). Szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert oraz warunki udziału wpostępowaniu zawiera procedura udzielenia niniejszego zamówienia, stanowiącazałącznik do ogłoszenia.  
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESUZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jestświadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina wokresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przybliżony zakres przedmiotuzamówienia obejmuje świadczenie 31.000 godzin usług opiekuńczych w dni roboczeoraz soboty, niedziele i święta, a mianowicie: - w dni robocze, tj. odponiedziałku do piątku - 28.000 godzin, - w soboty, niedziele i dni świąteczne- 3000 godzin.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4. 
Usługiopiekuńcze przysługują, zgodnie z art. 50 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lubinnych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, a nadtoosobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocyzapewnić.   
Zakresczynności składający się na usługi opiekuńcze jest uzależniony od stanu zdrowiauprawnionego oraz jego sytuacji rodzinnej i obejmuje w szczególności: 1)     pomoc w zaspokajaniu codziennychpotrzeb życiowych podopiecznego, a w szczególności:
a. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych,
b. przygotowanie posiłków - w tymprzynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia oraz w  miarę konieczności karmienie podopiecznego,
c. spacery z podopiecznym, jeżeli stanjego zdrowia na to zezwala,
d.utrzymywanie w czystości sprzętugospodarstwa domowego służącego podopiecznemu,
e. dokonywanie bieżących porządków wmieszkaniu podopiecznego lub użytkowanej przez niego części mieszkania,
f.pranie bielizny osobistej i lekkiejodzieży oraz dbanie o czystość bielizny pościelowej,
g. odnoszenie i przynoszenie odzieży zpunktów pralniczych,
h. w miarę potrzeby przynoszenie węglai wody oraz palenie w piecu,
i.zamawianiewizyt lekarskich oraz realizacja recept lekarskich (stosowanie do potrzebpodopiecznego)
j.załatwienieinnych spraw na życzenie podopiecznego (np. opłacanie świadczeń,  czynszów, rachunków za telefon, energięelektryczną, itp.),
k. prowadzenie zeszytów wydatków irozliczenie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy codziennie lub we wspólnieustalonym terminie. 
2)  opiekę higieniczną, na którą składa się:
a.higiena osobista podopiecznego(mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie),
b.zmiana bielizny osobistej ipościelowej,
c.posłanie łóżka podopiecznego,
d.pomoc przy załatwianiu potrzebfizjologicznych.
3)   zalecaną przez lekarzapielęgnację, polegającą m.in. na:
a. zapobieganiu powstaniu odleżyn iodparzeń u podopiecznego,
b.pielęgnacji pod kątem schorzeniapodopiecznego z uwzględnieniem np. odpowiedniej diety,
c.wykonywaniu zabiegówpielęgnacyjnych, w szczególności: mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia,podawanie leków drogą doustną, wziewną, doodbytniczą, zakraplanie ucha, nosa,oka, stosowanie środków farmakologicznych na skórę, kompresy rozgrzewające,okłady, zakładanie opatrunków itp.                
4)   w miarę możliwości zapewnienie podopiecznemukontaktów z otoczeniem.        
Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone byłyprzez osoby niekarane, w wieku produkcyjnym (w wyjątkowych przypadkach możliwejest sprawowanie usług przez osoby w wieku poprodukcyjnym jednak nie dłużej niżdo ukończenia 65 roku życia, jeżeli brak przeciwwskazania do ww. pracy zostaniepoświadczony zaświadczeniem lekarskim), posiadające kwalifikacje potwierdzoneukończeniem szkół
i stosownych kursów dla opiekunów (np. kurs PCK lub inne równoważne), potwierdzone odpowiednimi dyplomami, świadectwami izaświadczeniami. Osoby te powinny posługiwać się bieglejęzykiem polskim, posiadać takie predyspozycjefizyczne i psychiczne do pracy z ludźmi starszymi bądź chorymi jak: dobry stanzdrowia, sprawność fizyczną, kierowanie się zasadą dobra osoby, na rzecz którejwykonywane są usługi, szanowanie godności osobistej tej osoby i respektowaniejej prawa do samostanowienia, powinny cechować się uczciwością,gospodarnością, sumiennością, schludnością oraz mieć zrównoważoną osobowość. Ponadtozobowiązane są one do zachowania tajemnicysłużbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskują w trakcie pełnieniaobowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnychosób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej,zdrowotnej i ekonomicznej.  
III. KRYTERIA OCENY OFERT: 
        NAJNIŻSZA CENA - 80%       
       DOŚWIADCZENIE KOORDYNATORAUSŁUG - 20%