Ogłoszenie o zamówieniu

OPS-OR.252.1.2019.LSW                                                                                                                Mosina, dnia 10.07.2019 r.                                                                                                           
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO
 
Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
 Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,
 
ogłasza zamówienie publiczne
 
na świadczenie kompleksowych usług
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019"
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


 
 
I.                   TERMIN SKŁADANIA OFERT UWZGLĘDNIAJĄCY CZAS NIEZBĘDNY DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
 
Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w terminie do dnia 17.07.2019 r. godz. 10.00 (sekretariat OPS w Mosinie).
Szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert oraz warunki udziału w postępowaniu zawiera procedura udzielenia niniejszego zamówienia, stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
 
II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
 
Program „Opieka wytchnieniowa" dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2)      osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 
„Opieka wytchnieniowa" ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zapewnienie im pomocy w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas dla siebie. Niepełnosprawni są w większości przypadków całkowicie niesamodzielne i wymagają wzmożonej opieki i pielęgnacji.
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Mosina, w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Łączna ilość godzin w ramach przedmiotu zamówienia wynosi 10.000.
Opieką objętych zostanie ok. 50 osób.
Usługi będą świadczone we wszystkie dni tygodnia, a koszt jednej godziny nie może przekroczyć 30 złotych.
 
Ogólny zakres czynności koniecznych do wykonania w stosunku do konkretnej osoby, wynikać będzie z decyzji o przyznaniu świadczenia opieki wytchnieniowej wydanej przez Kierownika OPS, natomiast bliższych ustaleń w tym zakresie należy dokonać z rodziną lub opiekunami niepełnosprawnego.
Opieka wytchnieniowa obejmować będzie w szczególności:
 
1)      pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych niepełnosprawnego (podopiecznego), a w szczególności:           
a.       zakup artykułów spożywczych i przemysłowych,
b.      przygotowanie posiłków - w tym przynajmniej jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia oraz w  miarę konieczności karmienie podopiecznego,
c.       spacery z podopiecznym, jeżeli stan jego zdrowia na to zezwala,
d.      utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu,
e.       dokonywanie bieżących porządków w mieszkaniu podopiecznego lub użytkowanej przez niego części mieszkania,
f.       pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży oraz dbanie o czystość bielizny pościelowej,
g.      odnoszenie i przynoszenie odzieży z punktów pralniczych,
h.      w miarę potrzeby przynoszenie węgla i wody oraz palenie w piecu,
i.        zamawianie wizyt lekarskich oraz realizację recept lekarskich (stosowanie do potrzeb podopiecznego)
j.        załatwienie innych spraw na życzenie opiekuna niepełnosprawnego (np. opłacanie świadczeń,  czynszów, rachunków za telefon, energię elektryczną, itp.),
k.      prowadzenie zeszytów wydatków i rozliczenie się z opiekunem niepełnosprawnego z wydanych pieniędzy codziennie lub we wspólnie ustalonym terminie.
 2)   opiekę higieniczną, na którą składa się:
a.       higiena osobista podopiecznego (mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie),
b.      zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
c.       posłanie łóżka podopiecznego,
d.      pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
3)   zalecaną przez lekarza pielęgnację, polegającą m.in. na:
a.       zapobieganiu powstaniu odleżyn i odparzeń u podopiecznego,
b.      pielęgnacji pod kątem schorzenia podopiecznego z uwzględnieniem np. odpowiedniej diety,
c.       wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności: mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia, podawanie leków drogą doustną, wziewną, doodbytniczą, zakraplanie ucha, nosa, oka, stosowanie środków farmakologicznych na skórę, kompresy rozgrzewające, okłady, zakładanie opatrunków itp.,
                 4)   w miarę możliwości zapewnienie podopiecznemu kontaktów z otoczeniem.          
 
 
III.             KRYTERIA OCENY OFERT:
 
 
        NAJNIŻSZA CENA - 80%
 
        DOŚWIADCZENIE KOORDYNATORA USŁUG - 20%
 
 
 
 
 
Załącznik:
- procedura udzielenia zamówienia.
 
 
Procedura udzielenia zamówienia
Formularz ofertowy
Załącznik 2, 3, 4 do procedury