Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


OPS-OR.251.1.2019.LSW                                                                        Mosina, 17.07.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                                         
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa - Edycja 2019" na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Firmę „Gwarant"  - Tomczyk sp. jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej.
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożył tylko ww. wykonawca, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
 
Liczba punktów w kryterium cena
 
 
Liczba punktów w kryterium doświadczenie koordynatora usług
 
Łączna punktacja
 
1.
 
Firma „Gwarant"
Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
80,00
 
20,00
 
100,00